О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 328 по Протокол № 39/13.12.2022 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-90/14.03.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 328 по Протокол № 39/13.12.2022 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2022/2023 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

30 Март 2023 г. от 9.00 часа село Загориче.

30 Март 2023 г. от 9.30 часа село Средковец.

30 Март 2023 г. от 10.00 часа село Гусла.

30 Март 2023 г. от 10.30 часа село Браничево.

30 Март 2023 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

30 Март 2023 г. от 11.30 часа град Каолиново.

30 Март 2023 г. от 12.30 часа село Дойранци.

30 Март 2023 г. от 13.00 часа село Долина.

30 Март 2023 г. от 13.30 часа село Лятно.

30 Март 2023 г. от 14.00 часа село Климент.

30 Март 2023 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

30 Март 2023 г. от 15.00 часа село Пристое.

30 Март 2023 г. от 15.30 часа село Сини вир.

30 Март 2023 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2023 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.