МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”,
процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“ съфинансирано от Европейския съюз

 

Обява за набиране на персонал по проект

„Грижа в дома в община Каолиново“

Във връзка с изпълнението на Проект  „Грижа в дома в община Каолиново”, Договор № BG05SFPR002-2.001-0117-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 и съфинансирана от Европейския съюз, Община Каолиново обявява процедура за подбор на персонал, както следва:

 1. Домашен помощник на пълно и непълно работно време /4 часа, 6 часа и 8 часа/

1.1 Основни функции:

Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи:

 • Поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
 • Съдействие при приготвяне на храна;

– Оказване на помощ при хранене;

 • Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
  • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

–   Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

 1. Медицински специалист –1 лице на непълно работно време /4 часа/

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да не са осъждани;
 2. Завършено медицинско образование;
 3. Специалност – медицинска сестра, здравни грижи;
 4. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването;
 5. Допълнителните квалификации са предимство.
 6. Специфични изисквания:
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.

 

3 . Координатор 1 лице на пълно работно време /8 часа/

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да не са осъждани;
 2. Образователна степен – висше;
 3. Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
 4. Специалност – не се изисква;

 

 1. Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
 2. Специалност – не се изисква;
 3. Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Умения и нагласа за работа с възрастни хора  и хора с увреждания;
 5. Води необходимата документация и отчетност;

Основни функции:

 • организира графика на санитарите и медицинския специалист;
 • изпълнява всякакви други задачи, възложени от ръководителя на проекта;
 • води необходимата документация и отчетност.

Специфични изисквания:

 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.
 1. Начин на провеждане на подбора.

4.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени на кандидатите за участие в подбора са достъпни в стая № 17 на Общинска администрация и на интернет страницата на община Каолиново – www.kaolinovo.bg . Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска администрация – Каолиново, пл. «Украйна» № 4, стая № 17, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на документи – от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г. включително.

Кандидатите  подали заявления в срок до 24.03.2023 година ще бъдат оценени и класирани от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Каолиново.
С класираните кандидати ще бъде сключен трудов договор за предоставяне на услугата, считано от 05.05.2023 година.
4.2.  Подборът протича в два етапа:

 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • интервю;

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на документите, за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.

 

Кандидатите подават следните документи:

 

 1. Заявление за кандидатстване на персонал (по образец)’;
 2. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец)‘;
 3. Пълномощно (по образец)’;
 4. Автобиография (по образец)’;
 5. Документ за самоличност (за справка)’;
 6. Документ за завършено образование (копие)’.