МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”,
процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“,

съфинансирано от Европейския съюз“.

 

Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект

„Грижа в дома в община Каолиново“

От   08.03.2023  г. в община Каолиново стартира Проект  „Грижа в дома в община Каолиново”, Договор № BG05SFPR002-2.001-0117-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 и съфинансирана от Европейския съюз.

Възрастни хора и лица с увреждания ще ползват интегрираните социално-здравни услуги, в рамките на 12 месеца считано от 05.05.2023 г. до 05.05.2024 г.

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

– Лица с трайни увреждания и техните семейства;

– Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Кандидатите могат да избират между здравна или социална услуга.

Дейност на домашните помощници:

Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда.

Поддържане на личната хигиена, физическа подкрепа, хигиена в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалист:

Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги.

Профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Дейност на координатора:

Организира и координира пряко дейностите на проекта: отговаря за изпълнението на всички преки дейности с целевите трупи по проекта; проследява плановете за действие и последващото им изпълнение до постигане на поставените цели.

Координира изготвянето на договори и уведомителни писма за предоставяне на здравната и социалната услуга с одобрените потребители от основните целеви групи.

 

Дейност на психолога:

Индивидуална психологична подкрепа на потребители на социалната услуга и индивидуално консултиране на предоставящите услугата.

 

Териториален обхват –  населени места от Община Каолиново.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидат потребителите са  достъпни в стая № 17 на Общинска администрация и на интернет страницата на община Каолиново – www.kaolinovo.bg . Заявленията и подкрепящите ги документи ще се приемат  /за м. март 2023 г/ от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г. и ще се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска администрация – Каолиново, пл. «Украйна» № 4, в стая № 17 , всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

 

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават до края на проектните дейности . През другите месеци заявления се подават лично или чрез пълномощник и ще се примат в рамките на работното време на Община Каолиново до 10- то число на всеки месец.

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване за  потребител (по образец)’;
  2. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец)’;
  3. Пълномощно (по образец)’;
  4. Декларация за участие в други програми (ако е приложимо)’;;
  5. Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документ (ако имат-копие)’;
  6. Документ за самоличност (за справка)’;

 

Образците на необходимите документи за участие на кандидат потребителите са достъпни в стая № 17 на Общинска администрация и на интернет страницата на община Каолиново – www.kaolinovo.bg

 

 

Екип на проекта