О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-120/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 1 556 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.18.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „Кайнлък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 36079.18.150, 36079.18.152 и 36079.94.29.

Търгът ще се проведе на 27.04.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.04.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.