О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 370 по Протокол № 43/30.03.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-121/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Селскостопанска сграда с идентификатор 18188.11.12.1 (едно осем едно осем осем точка едно едно точка едно две точка едно) на един етаж с полумасивна  конструкция със застроена площ от 363 (триста шестдесет и три) кв.м. Въведена в експлоатация през – 1962 г., разположена в поземлен имот съставляващ 18188.11.12 (едно осем едно осем осем точка едно едно точка едно две) по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, при граници и съседи на поземления имот: 18188.11.88, 18188.11.89.

Търгът ще се проведе на 27.04.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 27 305.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.04.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134