О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-38/12.06.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-24 от 12.06.2023 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ IV от кв. 9, по плана на град Каолиново, област Шумен с цел подялба на имота, като се образува нов УПИ IV-296 и УПИ IХ-294 от кв. 9, по плана на град Каолиново, област Шумен, запазва се предназначението на новообразуваните имоти – „за обществено обслужващи дейности – Оод”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.