О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-39/14.06.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-25 от 14.06.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива, което съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – УПИ VIII-174, кв.32, село Браничево, община Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от територия – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм: в територия – „за обществено обслужващи дейности – Оод“.
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Ветеринарна амбулатория“ в УПИ VIII-174, кв.32,  село Браничево, община Каолиново.

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен в следния териториален обхват:

        – УПИ  VIII-174, кв. 32,  село Браничево, община Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от територия – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм: в територия – „за обществено обслужващи дейности – Оод“

– Технически инвестиционен проект за обект: „Ветеринарна амбулатория“ в УПИ  VIII-174, кв. 32,  село Браничево, община Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.