О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-40/22.06.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за подробен устройствен план /ПУП/ частично изменение на план за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ XII-103 кв.35, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от територия – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”, в територия – „за предимно производствена зона – Пп“, с конкретно предназначение – за електрическа подстанция“.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново