О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-39/27.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-23 от 27.05.2024 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IХ-352, УПИ Х-352, УПИ ІV-324, УПИ VІІ-326 и УПИ ІІІ-326 от кв. 49, по плана на село Климент, община Каолиново,  област Шумен, поземлен имот с идентификатор 37232.501.322 по кадастралната карта на село Климент с цел вътрешните граници между  имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ IХ-322, УПИ ІV-324, УПИ VІІ-326 и УПИ ІІІ-326 от кв. 49, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.