О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-40/29.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план-схема на техническата инфраструктура за обект: „Нов Кабел 20kV от съществуващ СРС в отклонението за ТП „Център“ Климент, част от ВЕЛ 20kV Климент до нов БКТП 1х160kVA, 20/0,4кV с местонахождение ПИ 37232.501.404 за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 136kW за продажба в поземлен имот с идентификатор 37232.501.404 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен“.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново