О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 79 по Протокол № 8/30.05.2024 г. и Заповед № РД-15-202/13.06.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 1 199 кв.м, с идентификатор 36079.12.60 находящо се в град Каолиново , община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, местност „ЛОЗЯТА“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 36079.12.57, 36079.12.16, 36079.12.36, 36079.12.61 и 36079.12.15.

Търгът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на

1 091.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 2 173 кв.м, с идентификатор 36079.12.61 находящо се в град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, местност „ЛОЗЯТА“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 36079.12.59, 36079.12.38, 36079.12.62, 36079.12.15 и 36079.12.60.

Търгът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 1 977.00 лева.

  1. 3. Поземлен имот с площ от 1 203 кв.м, с идентификатор 12.62 находящо се в град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, местност „ЛОЗЯТА“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 36079.12.57, 36079.12.15, 36079.12.59, 36079.12.61, 36079.12.14, 36079.12.13 и 36079.12.4.

Търгът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 1 095.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 1 786 кв.м, с идентификатор 36079.80.9910 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, при граници и съседи: 36079.80.9909, 36079.84.14, 36079.80.28, 36079.95.253, 36079.95.1, 36079.80.9911, 36079.84.10.

Търгът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 875.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 01.07.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.