О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда, Ви съобщаваме, че е постъпило информация в община Каолиново, уведомление за инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“ разположено в землището на с. Дойранци, общ. Каолиново, обл. Шумен, с възложител „КАОЛИН“ ЕАД, гр.  Сеново, общ. Ветово.

Информацията е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13 и ТУК.

гр. Каолиново

19.06.2024 г.