О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-25 от 14.06.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план-схема на техническата инфраструктура за обект: „Нов Кабел 20kV от съществуващ СРС в отклонението за ТП „Център“ Климент, част от ВЕЛ 20kV Климент до нов БКТП 1х160kVA, 20/0,4кV с местонахождение ПИ 37232.501.404 за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 136kW за продажба в поземлен имот с идентификатор 37232.501.404 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.