О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-45/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-26 от 14.06.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-207 от кв. 28, по плана на гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, като се образуват нови – УПИ III-207, УПИ IX-434 от кв. 28 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.