О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-27 от 14.06.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-37 от кв. 2 по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и подялба, като се образуват нови – УПИ IV-37 и УПИ XVII-37а от кв. 2 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”. Променя се улична регулация от о.к.6 до о.к.6б.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.