О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 430 по Протокол № 49/15.09.2023 година, Решение № 431 по Протокол № 49/15.09.2023 година и Заповед № РД-15-296/09.11.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 1 400 кв.м, с идентификатор 30137.204.84 находящо се в село Загориче, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ПАРЦЕЛИ“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 30137.204.52, 30137.204.81, 30137.204.83, 30137.501.332.

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 190.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 720 кв.м, с идентификатор 37232.501.658 находящо се в село Климент, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: 37232.501.320, 37232.501.246, 37232.501.302, 37232.501.319.

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 4 370.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 4 150 кв.м, съставляващ УПИ III-592 от квартал 16 находящо се в село Омарчево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: От трите страни улици, УПИ II, УПИ IV

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 11 565.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.11.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.